Stopniowanie przymiotników angielskich (2023)

Table of Contents
Stopniowanie przymiotników angielskich jednosylabowych Przymiotniki jednosylabowe zakończone na – e Przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y Przymiotniki jednosylabowe zakończone na spółgłoska+samogłoska+spółgłoska Stopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych Przymiotniki dwusylabowe zakończone na na -ow oraz -er Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -y Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -le i -e Inne przymiotniki dwusylabowe Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych Stopniowanie „w górę” Stopniowanie „w dół” Stopniowanie przymiotników odczasownikowych (-ed oraz -ing) Przymiotniki angielskie, które można stopniować na dwa sposoby Stopniowanie nieregularne przymiotników angielskich Przymiotniki jednosylabowe, które stopniujemy opisowo Stopniowanie przymiotników angielskich złożonych Przymiotniki angielskie, których się nie stopniuje Konstrukcje przy których stopniuje się przymiotniki COMPARATIVE noun + verb + comparative + than + noun comparative + than ever as… as… (not as… as…) so… as… (not so… as) – BrE the + comparative…, the + comparative… a bit/a little + comparative a lot/much + comparative comparative and comparative SUPERLATIVE the + superlative + preposition the least + adjective + preposition the most + adjective + preposition the + superlative + I/you + have ever + verb by far/easily + superlative superlative + of all superlative + to-infinitive Stopniowanie przymiotników: the Stopniowanie przymiotników angielskich: tabela Stopniowanie przymiotników angielskich jednosylabowych Stopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych Stopniowanie przymiotników angielskich wielosylabowych

Stopniowanie przymiotników angielskich to zróżnicowanie ich na podstawie intensywności tej cechy, którą opisują. W języku angielskim rozróżniamy trzy stopnie intensywności przymiotnika: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Stopień równy oznacza przymiotnik w podstawowej formie. Stopnia wyższego używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest bardziej intensywne niż normalnie. Natomiast stopień najwyższy ma wyróżnić ten przymiotnik na tle innych – oznacza, że jest to najwyższe nasilenie danej cechy. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie przymiotniki możemy stopniować, gdyż w języku angielskim istnieją zarówno przymiotniki które możemy stopniować (gradable adjectives), jak i przymiotniki których nie możemy stopniować (non-gradable adjectives).

Przymiotniki dzielimy na takie, które stopniują się regularnie i nieregularnie. Te ostatnie musimy zapamiętać, bo nie stopniują się one według jasnych zasad. Natomiast pozostałe przymiotniki stopniujemy w zależności od ilości sylab, jakie dane słowo ma. Wyróżniamy:

przymiotniki jednosylabowe

przymiotniki dwusylabowe

przymiotniki z 3+ sylabami

Stopniowanie przymiotników angielskich: tabelka

Przewiń na koniec tego artykułu, aby znaleźć tabelę stopniowanych przymiotników wraz z tłumaczeniami.

Stopniowanie przymiotników angielskich jednosylabowych

Przymiotniki jednosylabowe stopniujemy przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym, a -est w stopniu najwyższym.

PositiveComparativeSuperlative
stopień równystopień wyższystopień najwyższy
forma podstawowa___ + erthe ___ + est
oldold + er = olderthe + old + est = the oldest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na – e

Przymiotniki jednosylabowe z końcówką -e stopniujemy poprzez dodanie -r w stopniu wyższym i -st w stopniu najwyższym.

nice – nicer – the nicest

safe – safer – the safest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y

W przypadku przymiotników zakończonych na literę -y podczas stopniowania zamieniamy y na i, a następnie dodajemy końcówki -er – dla stopnie wyższego oraz -est – dla stopnia najwyższego.

dry – drier – the driest

Nie wszystkie przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y stopniujemy się według tej zasady. Występują też wyjątki, które nie zmieniają litery y na i.

shy + er = shyer

shy + est= the shyest

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na spółgłoska+samogłoska+spółgłoska

Przymiotniki, które kończą się na kombinację liter spółgłoska+samogłoska+spółgłoska podwajają ostatnią spółgłoskę podczas stopniowania. W stopniu wyższym bez zmian dodana jest końcówka -er, a w najwyższym -est.

thin – thinner – the thinnest

hot – hotter – the hottest

big – bigger – the biggest

Wyjątkiem są przymiotniki zakończone na w lub x. W tym wypadku ostatnia litera nie zostaje podwojona, a przymiotnik stopniuje się poprzez dodanie końcówek -er oraz -est.

new – newer – the newest

Stopniowanie przymiotników angielskich (2)

Stopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych

Przymiotniki dwusylabowe stopniujemy się poprzez dodanie końcówki -er dla stopnia wyższego i -est dla stopnia najwyższego (przymiotniki zakończone na -ow, -y, -le, -e) lub poprzez stopniowanie opisowe (inne przymiotniki). Oto zasady stopniowania przymiotników dwusylabowych.

PositiveComparativeSuperlative
forma podstawowa___ + erthe ___ + est
hollowhollow + er = hollowerthe + hollow + est = the hollowest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na na -ow oraz -er

Przymiotniki dwusylabowe z końcówkami -ow oraz -er stopniują się standardowo poprzez dodanie na koniec wyrazu -er oraz -est.

narrow – narrower – the narrowest

shallow – shallower – the shallowest

clever – cleverer – the cleverest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -y

Przymiotniki zakończone na -y stopniujemy dodając końcówki -er oraz -est. Tak jak w przypadku przymiotników jednosylabowych, gdy ostatnią literą jest y, wtedy zamieniamy ją na literę i.

ugly – uglier – the ugliest

dirty – dirtier – the dirtiest

happy – happier – the happiest

pretty – prettier – the prettiest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -le i -e

Gdy przymiotniki dwusylabowe kończą się na -e lub -le, to wtedy podczas stopniowanie dodane są końcówki -r dla stopnia wyższego oraz -st dla stopnia najwyższego.

simple – simpler – the simplest

gentle – gentler – the gentlest

Inne przymiotniki dwusylabowe

Pozostałe przymiotniki dwusylabowe w języku angielskim stopniujemy opisowo poprzez dodanie na początku słówka more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym.

modern – more modern – the most modern

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -ful

W stopniowaniu przymiotników dwusylabowych z końcówką -ful używa się stopniowania opisowego.

careful – more careful – the most careful
harmful – more harmful – the most harmful

Stopniowanie przymiotników angielskich (3)

Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych

Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu wyższym i the least w stopniu najwyższym.

Stopniowanie „w górę”

PositiveComparativeSuperlative
forma podstawowa+ more+ the most
dangerousmore dangerousthe most dangerous

Stopniowanie „w dół”

PositiveComparativeSuperlative
forma podstawowa+ less+ the least
dangerousless dangerousthe least dangerous

Stopniowanie przymiotników odczasownikowych (-ed oraz -ing)

Przymiotniki utworzone od czasowników, zakończone na -ed oraz -ing zawsze stopniujemy opisowo.

interesting – more interesting – the most interesting

interested – more interested – the most interested

Stopniowanie przymiotników angielskich (4)

Przymiotniki angielskie, które można stopniować na dwa sposoby

Niektóre przymiotniki możemy stopniować zarówno poprzez dodanie końcówek -er i -est oraz poprzez stopniowanie opisowe. Jeśli przymiotniki można stopniować na dwa sposoby, brytyjski angielski preferuje formy dłuższe – opisowe, a amerykański angielski formy krótsze – dodanie końcówek er/est.

clever – cleverer – the cleverest

clever – more clever – the most clever

common – commoner – the commonest

common – more common – the most common

cruel – crueler – the cruelest

cruel – more cruel – the most cruel

gentle – gentler – the gentlest

gentle – more gentle – the most gentle

likely – likelier – the likeliest

likely – more likely – the most likely

handsome – handsomer – the handsomest

handsome – more handsome – the most handsome

narrow – narrower – the narrowest

narrow – more narrow – the most narrow

pleasant – pleasanter – the pleasantest

pleasant – more pleasant – the most pleasant

polite – politer – the politest

polite – more polite – the most polite

quiet – quieter – the quietest

quiet – more quiet – the most quiet

shallow – shallower – the shallowest

shallow – more shallow – the most shallow

simple – simpler – the simplest

simple – more simple – the most simple

stupid – stupider – the stupidest

stupid – more stupid – the most stupid

subtle – subtler – the subtlest

subtle – more subtle – the most subtle

sure – surer – the surest

sure – more sure – the most sure

Stopniowanie przymiotników angielskich (5)

Stopniowanie nieregularne przymiotników angielskich

Nie wszystkie przymiotniki można stopniować poprzez dodanie końcówek -er i -est lub opisowo. Nie ma dla nich jednoznacznych zasad stopniowania więc trzeba nauczyć się ich na pamięć.

bad – worse – the worst

good – better – the best

far – further – the furthest

far – farther – the farthest

little – less – the least

many – more – the most

much – more – the most

old – older – oldest

old – elder – eldest

Nieregularne przymiotniki, które możemy stopniować na dwa sposoby

farther or further

Przymiotnik far, czyli daleki ma dwie formy w stopniu wyższym – further, farther oraz dwie formy w stopniu najwyższym – furthest, farthest. Obydwie formy są poprawne, ale w amerykańskim angielskim farther/farthest jest zwykle używane do opisu faktycznej odległości, a further/furthest do opisania odległości w przenośni.

It can’t be further from the truth.

New York is farther Los Angeles than Boston.

older vs elder

Old czyli stary ma dwie formy – older, elder w stopniu wyższym oraz oldest, eldest w stopniu najwyższym. Przymiotnik older/oldest może być używany zarówno do opisania ludzi, jak i przedmiotów. Natomiast przy użyciu elder/eldest opisujemy tylko ludzi. Ponadto elder może być użyty jako rzeczownik oznaczający starszą osobą.

She’s the eldest of our siblings.

Is this desk the oldest piece of furniture in your apartment?

later vs latter

Late czyli późny, poprzedni stopniujemy się na dwa sposoby – later, latter w stopniu wyższym oraz last, latest w stopniu najwyższym. Jest to spowodowane tym, że later/latest jest przymiotnikiem określającym czas, a latter/last jest używany do opisywania kolejności.

The meeting will start later than usual.

Out of coffee and tea, I prefer the latter.

Przymiotniki jednosylabowe, które stopniujemy opisowo

Kolejnym wyjątkiem przy stopniowaniu przymiotników są przymiotniki jednosylabowe, które nie stopniujemy poprzez dodanie końcówki -er i -est. Zamiast tego są stopniowane opisowo.

ill – more ill – the most ill

lost – more lost – the most lost

real – more real – the most real

right – more right – the most right

worth – more worth – the most worth

Stopniowanie przymiotników angielskich złożonych

Przymiotniki złożone (compound adjectives) stopniujemy poprzez dodanie do pierwszego członu przymiotnika końcówki -er i -est, jeśli pierwszy element jest przymiotnikiem.

long-lasting – longer-lasting – the longest-lasting

low-paid – lower-paid – the lowest-paid

Jeśli przymiotniki złożone nie mają członu składającego się z przymiotnika, to wtedy stopniują się opisowo.

open-minded – more open-minded – the most open-minded

absent-minded – more absent-minded – the most absent-minded

Stopniowanie przymiotników angielskich (6)

Przymiotniki angielskie, których się nie stopniuje

Istnieją przymiotniki, których w ogóle nie da się stopniować, ponieważ mówią o cechach, które nie podlegają stopniowaniu. Są to przymiotniki opisujące skrajne cechy (extremes np. freezing), stany absolutne (absolutes (np. dead) oraz przymiotniki klasyfikujące (classifying np. nuclear).

alive – żywy

amazing – wspaniały, niesamowity

awful – okropny

black – czarny

boiling – wrzący, gotujący się

certain – pewny

chemical – chemiczny

correct – prawidłowy

dead – martwy

digital – cyfrowy

domestic – krajowy

enormous – ogromny

environmental – środowiskowy

excellent – doskonały

exhausted – wykończony

extinct – wymarły

fascinating – fascynujący

freezing – mroźny

furious – wściekły

gigantic – gigantyczny

huge – ogromny

immediately – natychmiast

impossible – niemożliwy

minuscule – bardzo mały

mortal – śmiertelny

overjoyed – niezmiernie uradowany

paralysed – sparaliżowany

perfect – idealny

pregnant – w ciąży

principal – główny

ridiculous – absurdalny

superb – znakomity

terrible – okropny

terrified – przerażony

tiny – maleńki

unique – wyjątkowy

unknown – nieznany

white – biały

whole – cały

Stopniowanie przymiotników angielskich: rola przysłówków

Do podkreślenia znaczenia przymiotników, które się nie stopniują możemy użyć przysłówków.

truly terrible – naprawdę okropny

perfectly correct – absolutnie poprawny

Przysłówki, które nie stopniują (non-grading adverbs)

Non-grading adverbs to przysłówki, które nie określają stopnia intensywności cechy opisanej przymiotnikiem, ale podkreślają absolutność czy skrajność tej cechy, a w przypadku przymiotników klasyfikujących określają zakres danej cechy. Przysłówki, które nie stopniują można łączyć zwykle tylko z przymiotnikami, które się nie stopniują.

absolutely, totally, completely, entirely, perfectly, practically, simply, utterly, almost, exclusively, nearly, primarily, mainly, largely, fully, virtually, somewhat, truly, essentially

Przysłówki, które stopniują (grading adverbs)

Z przymiotnikami, które się stopniują również możemy używać przysłówków. Oto lista takich przysłówków:

a little, dreadfully, extremely, fairly, hugely, immensely, intensely, rather, reasonably, slightly, unusually, very

very high – bardzo wysoki

unusually quiet – niezwykle cichy

Pamiętajmy, że nie użyjemy tych przysłówków z przymiotnikami, które się nie stopniują.

It was slightly freezing.

It was a(n) very awful experience.

Przysłówki, które stopniują i nie stopniują przymiotników

Niektóre przysłówki można używać zarówno z przymiotnikami, które się stopniują jak z tymi, które się nie stopniują.

really, fairly, pretty, quite

pretty awful – całkiem okropny

pretty angry – całkiem wściekły

Stopniowanie przymiotników angielskich (7)

Konstrukcje przy których stopniuje się przymiotniki

Stopniowanie przymiotników stosujemy w pewnych konstrukcjach gramatycznych.

COMPARATIVE

noun + verb + comparative + than + noun

My house is smaller than her house.

Mój dom jest mniejszy od jej domu.

He is taller than his brother.

On jest wyższy od swojego brata.

comparative + than ever

I’m hungrier than ever after lunch.

Jestem bardziej głodny/a niż kiedykolwiek po lunchu.

She looks madder than ever before.

Wygląda na bardziej wściekłą niż kiedykolwiek przedtem.

as… as… (not as… as…)

She’s as good at chess as her teacher.

Jest tak dobra w szachy jak jej nauczyciel.

This red dress is not as pretty as that blue one.

Ta czerwona sukienka nie jest tak ładna jak tamta niebieska.

so… as… (not so… as) – BrE

He’s so good at English as his teacher.

Jest tak dobry z angielskiego jak jego nauczyciel.

They are not so loud as students from apartment 24B.

Oni nie są tak głośni jak studenci z mieszkania 24B.

the + comparative…, the + comparative…

The sooner you come, the better.

Im szybciej przyjdziesz, tym lepiej.

The more advanced technology gets, the harder it is to operate it.

Im bardziej zaawansowana staje się technologia, tym trudniejsza jest w obsłudze.

a bit/a little + comparative

She’s a little taller.

Ona jest trochę wyższa.

My dog’s fur is a bit darker.

Futro mojego psa jest trochę ciemniejsze.

a lot/much + comparative

She’s much shorter.

Ona jest dużo niższa.

Adam is a lot smarter.

Adam jest o wiele mądrzejszy.

comparative and comparative

As night falls down it’s getting quieter and quieter.

Kiedy zapada noc zaczyna się robić ciszej i ciszej.

As night falls down it’s getting more and more quiet

Kiedy zapada noc zaczyna się robić ciszej i ciszej.

SUPERLATIVE

the + superlative + preposition

He’s the best player on the team.

On jest najlepszym zawodnikiem w drużynie.

This is the most expensive car in the store.

To najdroższy samochód w sklepie.

the least + adjective + preposition

Harry is the least funny character in this TV series.

Harry to najmniej zabawna postać w tym serialu.

That’s the least comfortable chair in my apartment.

To najmniej wygodne krzesło w moim mieszkaniu.

the most + adjective + preposition

He’s the most talented person in our class.

On jest najbardziej utalentowaną osobą w naszej klasie.

That’s the most delicious cake in this patisserie.

To najpyszniejsze ciasto w tej cukierni.

the + superlative + I/you + have ever + verb

He’s the best singer I have ever heard.

On jest najlepszym piosenkarzem jakiego kiedykolwiek słyszałem/am.

That was the most generous tip I have ever seen anyone give.

To był najbardziej hojny napiwek jaki kiedykolwiek widziałem/am by ktoś dał.

by far/easily + superlative

That’s by far the most interesting movie I’ve seen this year.

To był zdecydowanie najbardziej interesujący film jaki widziałem/am w tym roku.

She’s easily the loudest of the bunch.

Ona jest bez wątpienia najgłośniejsza z grupy.

superlative + of all

He’s the most skilled musician of all competitors in today’s contest.

On jest najbardziej uzdolnionym muzykiem ze wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów.

She’s the prettiest of them all.

Ona jest najładniejsza ze wszystkich.

superlative + to-infinitive

Adam was the last person to be heard in this song.

Adam był ostatnią osobą słyszaną w tej piosence.

He was the youngest person to be allowed in the competition.

Był najmłodszą osobą dopuszczoną do zawodów.

superlative + number

Możemy użyć przymiotnika w stopniu najwyższym razem z liczbą.

the + numer + superlative

California is the third biggest state in the USA.

Kalifornia to trzeci największy stan w USA.

Ally was the second oldest person to apply.

Ally była drugą najstarszą osobą, która złożyła podanie.

possessive pronoun + number + superlative

Cats are my second favorite pets.

Koty to moje drugie ulubione zwierzęta domowe.

Eggplant is her fifth most disliked vegetable.

Bakłażan to jej piąte najbardziej nielubiane warzywo.

Stopniowanie przymiotników: the

Wraz z przymiotnikami w stopniu najwyższym występuje określnik (determiner) the. Jest to spowodowany tym, że the stopień najwyższy przymiotnika jest najwyższym nasileniem danej cechy, a the ma to podkreślić.

He’s the youngest person to win this award.

Jednak możemy pominąć the, gdy używamy dopełniacza saksońskiego lub zaimka dzierżawczego przed przymiotnikiem.

This is my worst fear.

She’s our school’s best student.

Dodatkowo w nieformalnych sytuacjach możemy pominąć użycie the jeśli po przymiotniku nie występuje rzeczownik.

I think this skirt is best.

Stopniowanie przymiotników angielskich (8)

Stopniowanie przymiotników angielskich: tabela

Znajdź przymiotnik, który Cię interesuje wyszukując go za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F (lub Command ⌘ + F).

Stopniowanie przymiotników angielskich jednosylabowych

ADJECTIVECOMPARATIVESUPERLATIVE
bad
zły
worse
gorszy
the worst
najgorszy
big
duży
bigger
większy
the biggest
największy
blue
niebieski
bluer
bardziej niebieski
the bluest
najbardziej niebieski
brave
odważny
braver
odważniejszy
the bravest
najodważniejszy
bright
jasny
brighter
jaśniejszy
the brightest
najjaśniejszy
broad
szeroki
broader
szerszy
the broadest
najszerszy
calm
spokojny
calmer
spokojniejszy
the calmest
najspokojniejszy
clean
czysty
cleaner
czystszy
the cleanest
najczystszy
clear
przezroczysty
clearer
przezroczystszy
the clearest
najprzezroczystszy
close
bliski
closer
bliższy
the closest
najbliższy
cold
zimny
colder
zimniejszy
the coldest
najzimniejszy
cool
chłodny
cooler
chłodniejszy
the coolest
najchłodniejszy
cruel
okrutny
crueler
okrutniejszy crueller (BrE)
the cruelest
najokrutniejszy the cruellest (BrE)
cute
śliczny
cuter
śliczniejszy
the cutest
najśliczniejszy
dark
ciemny
darker
ciemniejszy
the darkest
najciemniejszy
dry
suchy
drier
suchszy
the driest
najsuchszy
dull
nudny
duller
nudniejszy
the dullest
najnudniejszy
fair
uczciwy
fairer
bardziej uczciwy
the fairest
najbardziej uczciwy
far
daleki
farther
dalszy
the farthest
najdalszy
far
daleki
further
dalszy
the furthest
najdalszy
fat
gruby
fatter
grubszy
the fattest
najgrubszy
fast
szybki
faster
szybszy
the fastest
najszybszy
fresh
świeży
fresher
świeższy
the freshest
najświeższy
good
dobry
better
lepszy
the best
najlepszy
great
świetny
greater
świetniejszy
the greatest
najświetniejszy
hard
twardy
harder
twardszy
the hardest
najtwardszy
hot
gorący
hotter
gorętszy
the hottest
najgorętszy
huge
ogromny
huger
ogromniejszy
the hugest
najogromniejszy
ill
chory
more ill
bardziej chory
the most ill
najbardziej chory
large
wielki
larger
większy
the largest
największy
late
późny
later
późniejszy
the latest
najpóźniejszy
light
lekki
lighter
lżejszy
the lightest
najlżejszy
long
długi
longer
dłuższy
the longest
najdłuższy
lost
zagubiony
more lost
bardziej zagubiony
the most lost
najbardziej zagubiony
new
nowy
newer
nowszy
the newest
najnowszy
nice
miły
nicer
milszy
the nicest
najmilszy
odd
dziwny
odder
dziwniejszy
the oddest
najdziwniejszy
old
stary
older
starszy
the oldest
najstarszy
old
stary
elder
starszy
the eldest
najstarszy
Stopniowanie przymiotnika old

Tutaj sprawdzisz dlaczego old ma dwie formy.

poor
biedny
poorer
biedniejszy
the poorest
najbiedniejszy
proud
dumny
prouder
bardziej dumny
the proudest
najbardziej dumny
quick
szybki
quicker
szybszy
the quickest
najszybszy
real
prawdziwy
more real
prawdziwszy
the most real
najprawdziwszy
red
czerwony
redder
czerwieńszy
the reddest
najczerwieńszy
rich
bogaty
richer
bogatszy
the richest
najbogatszy
right
właściwy
more right
właściwszy
the most right
najwłaściwszy
sad
smutny
sadder
smutniejszy
the saddest
najsmutniejszy
safe
bezpieczny
safer
bezpieczniejszy
the safest
najbezpieczniejszy
short
krótki
shorter
krótszy
the shortest
najkrótszy
shy
nieśmiały
shyer
bardziej nieśmiały
the shyest
najbardziej nieśmiały
small
mały
smaller
mniejszy
the smallest
najmniejszy
smart
mądry
smarter
mądrzejszy
the smartest
najmądrzejszy
soft
miękki
softer
bardziej miękki
the softest
najbardziej miękki
sore
bolesny
sorer
boleśniejszy
the sorest
najboleśniejszy
spry
żwawy
sprier
spryer

bardziej żwawy
the spriest
the spryest

najbardziej żwawy
strange
dziwny
stranger
dziwniejszy
the strangest
najdziwniejszy
strict
surowy
stricter
surowszy
the strictest
najsurowszy
strong
silny
stronger
silniejszy
the strongest
najsilniejszy
sweet
słodki
sweeter
słodszy
the sweetest
najsłodszy
tall
wysoki
taller
wyższy
the tallest
najwyższy
tame
oswojony
tamer
bardziej oswojony
the tamest
najbardziej oswojony
thin
cienki
thinner
cieńszy
the thinnest
najcieńszy
tough
trudny
tougher
trudniejszy
the toughest
najtrudniejszy
warm
ciepły
warmer
cieplejszy
the warmest
najcieplejszy
weak
słaby
weaker
słabszy
the weakest
najsłabszy
wet
mokry
wetter
bardziej mokry
the wettest
najbardziej mokry
wide
szeroki
wider
szerszy
the widest
najszerszy
wild
dziki
wilder
dzikszy
the wildest
najdzikszy
wise
mądry
wiser
mądrzejszy
the wisest
najmądrzejszy
wry
krzywy
wrier
bardziej krzywy wryer
the wriest
najbardziej krzywy the wryest
young
młody
younger
młodszy
the youngest
najmłodszy

Stopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych

able
zdolny
abler
zdolniejszy
the ablest
najzdolniejszy
angry
wściekły
angrier
wścieklejszy
the angriest
najwścieklejszy
bumpy
wyboisty
bumpier
bardziej wyboisty
the bumpiest
najbardziej wyboisty
busy
zajęty
busier
bardziej zajęty
the busiest
najbardziej zajęty
careful
ostrożny
more careful
ostrożniejszy
the most careful
najostrożniejszy
complete
skończony
more complete
bardziej skończony
the most complete
najbardziej skończony
crazy
szalony
crazier
szaleńszy
the craziest
najszaleńszy
dirty
brudny
dirtier
brudniejszy
the dirtiest
najbrudniejszy
eager
gorliwy
more eager
gorliwszy
the most eager
najgorliwszy
early
wczesny
earlier
wcześniejszy
the earliest
najwcześniejszy
easy
łatwy
easier
łatwiejszy
the easiest
najłatwiejszy
evil
zły
more evil
gorszy
the most evil
najgorszy
famous
sławny
more famous
sławniejszy
the most famous
najsławniejszy
fickle
kapryśny
fickler
kapryśniejszy
the ficklest
najkapryśniejszy
friendly
przyjazny
more friendly
bardziej przyjazny
the most friendly
najbardziej przyjazny
funny
zabawny
funnier
zabawniejszy
the funniest
najzabawniejszy
gentle
łagodny
gentler
łagodniejszy
the gentlest
najłagodniejszy
handsome
przystojny
handsomer
przystojniejszy
the handsomest
najprzystojniejszy
happy
szczęśliwy
happier
bardziej szczęśliwy
the happiest
najbardziej szczęśliwy
helpful
pomocny
more helpful
bardziej pomocny
the most helpful
najbardziej pomocny
harmful
szkodliwy
more harmful
szkodliwszy
the most harmful
najszkodliwszy
heavy
ciężki
heavier
cięższy
the heaviest
najcięższy
hollow
pusty
hollower
bardziej pusty
the hollowest
najbardziej pusty
hungry
głodny
hungrier
bardziej głodny
the hungriest
najbardziej głodny
icy
lodowaty
icier
bardziej lodowy
the iciest
najbardziej lodowy
intense
intensywny
more intense
intensywniejszy
the most intense
najintensywniejszy
lazy
leniwy
lazier
bardziej leniwy
the laziest
najbardziej leniwy
lonely
samotny
lonelier
samotniejszy
the loneliest
najsamotniejszy
lucky
szczęśliwy
luckier
szczęśliwszy
the luckiest
najszczęśliwszy
manly
męski
manlier
bardziej męski
the manliest
najbardziej męski
mature
dojrzały
maturer
dojrzalszy
the maturest
najdojrzalszy
modern
współczesny
more modern
współcześniejszy
the most modern
najwspółcześniejszy
Stopniowanie przymiotników: less/least

Pamiętajmy, że stopniując przymiotniki opisowo możemy zarówno podkreślić, że dana cecha jest bardziej intensywna (more/most), jak i mniej intensywna (less/least).

modern
współczesny
less modern
mniej współczesny
the least modern
najmniej współczesny
muddy
zabłocony
muddier
bardziej zabłocony
the muddiest
najbardziej zabłocony
narrow
wąski
narrower
węższy
the narrowest
najwęższy
naughty
niegrzeczny
naughtier
niegrzeczniejszy
the naughtiest
najniegrzeczniejszy
nervous
nerwowy
more nervous
bardziej nerwowy
the most nervous
najbardziej nerwowy
nutty
orzechowy
nuttier
bardziej orzechowy
the nuttiest
najbardziej orzechowy
peaceful
spokojny
more peaceful
spokojniejszy
the most peaceful
najspokojniejszy
polite
uprzejmy
politer
bardziej uprzejmy
the politest
najbardziej uprzejmy
scary
straszny
scarier
straszniejszy
the scariest
najstraszniejszy
selfish
egoistyczny
more selfish
bardziej egoistyczny
the most selfish
najbardziej egoistyczny
shallow
płytki
shallower
płytszy
the shallowest
najpłytszy
shiny
błyszczący
shinier
bardziej błyszczący
the shiniest
najbardziej błyszczący
simple
prosty
simpler
prostszy
the simplest
najprostszy
sleepy
senny
sleepier
senniejszy
the sleepiest
najsenniejszy
stupid
głupi
stupider
głupszy
the stupidest
najgłupszy
tasty
smaczny
tastier
smaczniejszy
the tastiest
najsmaczniejszy
tender
delikatny
more tender
delikatniejszy
the most tender
najdelikatniejszy
tiny
mały
tinier
mniejszy
the tiniest
najmniejszy
tired
zmęczony
more tired
bardziej zmęczony
the most tired
najbardziej zmęczony
ugly
brzydki
uglier
brzydszy
the ugliest
najbrzydszy
worried
zmartwiony
more worried
bardziej zmartwiony
the most worried
najbardziej zmartwiony

Stopniowanie przymiotników angielskich wielosylabowych

adorable
uroczy
more adorable
bardziej uroczy
the most adorable
najbardziej uroczy
aggressive
agresywny
more aggressive
agresywniejszy
the most aggressive
najagresywniejszy
beautiful
piękny
more beautiful
piękniejszy
the most beautiful
najpiękniejszy
colorful
kolorowy
more colorful
bardziej kolorowy
the most colorful
najbardziej kolorowy
comfortable
wygodny
more comfortable
wygodniejszy
the most comfortable
najwygodniejszy
delicious
pyszny
more delicious
pyszniejszy
the most delicious
najpyszniejszy
dangerous
niebezpieczny
more dangerous
niebezpieczniejszy
the most dangerous
najniebezpieczniejszy
expensive
drogi
more expensive
droższy
the most expensive
najdroższy
generous
hojny
more generous
bardziej hojny
the most generous
najbardziej hojny
genuine
autentyczny
more genuine
bardziej autentyczny
the most genuine
najbardziej autentyczny
important
ważny
more important
ważniejszy
the most important
najważniejszy
interesting
interesujący
more interesting
bardziej interesujący
the most interesting
najbardziej interesujący
long-lasting
długotrwały
longer-lasting
bardziej długotrwały
the longest-lasting
najbardziej długotrwały
successful
pomyślny
more successful
pomyślniejszy
the most successful
najpomyślniejszy
talented
utalentowany
more talented
bardziej utalentowany
the most talented
najbardziej utalentowany

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 04/07/2023

Views: 5999

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.