Jakie mamy czasy przeszłe w języku angielskim? (2023)

Czasy przeszłe w języku angielskim nazywamy past tenses. Mamy cztery czasy przeszłe w języku angielskim: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Czasy przeszłe używamy do mówienia o przeszłości – o wydarzeniach i czynnościach, które zaczęły i skończyły się w przeszłości.

Czasy przeszłe w języku angielskim: Past Simple

Czasu Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości.

Czas przeszły Past Simple

Zdanie twierdzące w Past Simple tworzymy poprzez użycie czasownika w drugiej formie nazywanej czasem przeszłym (past tense). Większość czasowników przyjmuje drugą formę poprzez dodanie końcówki –ed.

Osoba + czasownik w czasie przeszłym + reszta zdania

I slept till noon yesterday.

Spałem/am dzisiaj do południa.

(zauważmy, że sleep ma nieregularną formę przeszłą slept. Więcej na ten temat opisujemy w artykule czasowniki nieregularne)

W czasie Past Simple używamy czasownika posiłkowego did oraz słowa przeczącego not do tworzenia przeczeń. Czasownik did to czas przeszły od do. Po dodaniu did główny czasownik wraca do formy podstawowej, czyli bezokolicznika.

Osoba + did + not + bezokolicznik + reszta zdania

I did not sleep till noon yesterday.

Nie spałem/am dzisiaj do południa.

Pytanie w Past Simple tworzymy za pomocą inwersji czasownika posiłkowego did, czyli did stawiamy przed podmiotem zdania. Podobnie jak w przypadku przeczenia czasownik główny jest w bezokoliczniku.

Did + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Did you sleep till noon yesterday?

Czy spałeś/aś dzisiaj do południa?

Czasownik to be w Past Simple

To be w czasie przeszłym ma dwie formy. Was to forma czasownika to be dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Natomiast were to forma to be dla pozostałych osób. Zdanie twierdzące z to be tworzymy poprzez dobranie odpowiedniej formy to be do osoby.

I was home.

You were home.

Przeczenie w Past Simple z to be tworzymy poprzez dodanie not do czasownika to be. Nie używamy w tym wypadku did.

I was not home.

You were not home.

Podobnie jak w przypadku przeczenia, pytanie tworzymy za pomocą czasownika to be, a nie did.

Was I home?

Were you home?

Więcej o czasowniki to be w czasie przeszłym można znaleźć w artykule was czy were.

Jak rozpoznać czas przeszły Past Simple?

W czasie Past Simple często używamy określników czasu, aby zaznaczyć że coś działo się w przeszłości.

last week – tydzień temu (tydzień możemy zamienić na inne określenie czasu np. last month)

a week ago – tydzień temu (słowo week możemy zamienić na inne określenie czasu np. a year ago)

yesterday – wczoraj

in March – w marcu (możemy tu wstawić dowolny miesiąc lub rok np. in 1990)

She was in France last year.

Była we Francji w zeszłym roku.

Did you call me a week ago?

Czy dzwoniłeś/aś do mnie tydzień temu?

We didn’t see him yesterday.

Widzieliśmy go wczoraj.

I graduated from school in 2010.

Skończyłem/am szkołę w 2010.

Jakie mamy czasy przeszłe w języku angielskim? (1)

Czasy przeszłe w języku angielskim: Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy do mówienia o czynnościach trwających przez jakiś czas w przeszłości. Stosujemy też Past Continuous, gdy opisujemy dwie czynności trwające w tym samym czasie oraz gdy mówimy o długiej czynności przerwanej przez krótszą.

Czas przeszły Past Continuous

Zdanie twierdzące w Past Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be w czasie przeszłym (was, were) oraz czasownika z końcówką -ing.

Osoba + was/were + czasownik-ing + reszta zdania

I was playing games last night.

Grałem/am w gry zeszłej nocy.

W przeczeniach w Past Continuous dodajemy słowo przeczące not. Not stawiamy po was/were.

Osoba + was/were + not + czasownik+ing + reszta zdania

I was not playing games last night.

Nie grałem/am w gry zeszłej nocy.

Pytanie w Past Continuous tworzymy za pomocą inwersji was/were.

Was/Were + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Were you playing games last night?

Czy grałeś/aś w gry zeszłej nocy?

Jak rozpoznać czas przeszły Past Continuous?

Tak, jak w przypadku Past Simple w Past Continuous używamy określeń czasu.

yesterday – wczoraj

last week – zeszły tydzień (również: last month, last Friday etc.)

a year ago – rok temu (również: a week ago, a month ago etc.)

when – kiedy

while – podczas gdy (po while używamy tylko Past Continuous)

Yesterday, I was cleaning my apartment.

Wczoraj sprzątałem/am moje mieszkanie.

She was shopping last Saturday.

Była na zakupach w zeszłą sobotę.

When I was cooking dinner, she was making a dessert.

Kiedy gotowałem/am kolacje ona robiła deser.

While they were traveling around the world I stayed in their apartment.

Podczas gdy oni podróżowali dookoła świata ja zatrzymałem/am się w ich mieszkaniu.

Jakie mamy czasy przeszłe w języku angielskim? (3)

Czasy przeszłe w języku angielskim: Past Perfect

Czasu Past Perfect używamy do mówienia o czynności, która zakończyła się przed wystąpieniem drugiej czynności. Stosujemy też Past Perfect do mówienia o doświadczeniach, które wydarzyły się po raz pierwszy przed jakimś czasem lub zdarzeniem z przeszłości oraz do mówienia o sytuacjach, które się zmieniły.

Czas przeszły Past Perfect

Zdanie twierdzące w Past Perfect tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego had i czasownika głównego w trzeciej formie – past participle.

Osoba + had + past participle + reszta zdania

I had lived in New York before I moved to Chicago.

Mieszkałem/am w Nowym Jorku zanim się przeprowadziłem/am do Chicago.

Przeczenie w Past Perfect tworzymy poprzez dodanie not po czasowniku posiłkowym had.

Osoba + had + not + past participle + reszta zdania

I had not lived in New York before I moved to Chicago.

Nie mieszkałem/am w Nowym Jorku zanim się przeprowadziłem/am do Chicago.

Pytanie w Past Perfect tworzymy przez inwersję had.

Had + osoba + past participle + reszta zdania

Had you lived in New York before you moved to Chicago?

Czy mieszkałeś/aś w Nowym Jorku zanim się przeprowadziłeś/aś do Chicago?

Jak rozpoznać czas przeszły Past Perfect?

W czasie Past Perfect często używamy okoliczników czasu oraz przysłówków.

never – nigdy

already – już

just – właśnie

after – po

before – przed

by the time – zanim

He had never read this book before I recommended it to him.

Nigdy nie czytał tej książki zanim jej jemu nie zarekomendowałem/am.

I had already been to Italy before.

Byłem/am już we Włoszech.

I had watched Jaws II before I watched Jaws.

Obejrzałem Szczęki II zanim obejrzałem Szczęki.

We had already arrived at our destination by the time the weather changed.

Dojechaliśmy do celu naszej podróży zanim zmieniła się pogoda.

Jakie mamy czasy przeszłe w języku angielskim? (4)

Czasy przeszłe w języku angielskim: Past Perfect Continuous

Czasu Past Perfect Continuous używamy do mówienia o czynności zachodzącej w przeszłości, która trwała przed wystąpieniem innej czynności z przeszłości. Stosujemy ten czas również, aby mówić o trwającej przez jakiś czas czynności, której skutki są odczuwalne w przeszłości.

Czas przeszły Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous zdanie twierdzące tworzymy przy użyciu konstrukcji had been oraz czasownika z końcówką -ing.

Osoba + had + been + czasownik-ing + reszta zdania

I had been traveling alone before I met you.

Podróżowałem/am samotnie zanim cię spotkałem/am.

W Past Perfect Continuous przeczenie tworzymy poprzez wstawienie not po had.

Osoba + had + not + been + czasownik-ing + reszta zdania

I had not been traveling alone before I met you.

Nie podróżowałem/am samotnie zanim cię spotkałem/am.

Pytanie w Past Perfect Continuous tworzymy poprzez inwersję had.

Had + osoba + been + czasownik-ing + reszta zdania

Had you been traveling alone before you met me?

Czy podróżowałeś/aś samotnie zanim mnie spotkałeś/aś?

Jak rozpoznać czas przeszły Past Perfect Continuous?

W zdaniach w Past Perfect Continuous często pojawiają się okoliczniki czasu.

for – przez

since – od

before – zanin

how long – jak długo

when – kiedy

She had been studying French for 2 years before she moved to Paris.

Uczyła się francuskiego przez dwa lata zanim się przeprowadziła do Paryża.

We were waiting for you since 3 p.m.

Czekaliśmy na ciebie od piętnastej.

How long had you been working there before you quit?

Jak długo tam pracowałeś/aś zanim zrezygnowałeś?

It had been raining when we got here.

Padało kiedy tu dotarliśmy.

Jakie mamy czasy przeszłe w języku angielskim? (5)

Czasy przeszłe w języku angielskim: porównanie

Zdanie twierdzące
Past SimpleI watched TV.
Past ContinuousI was watching TV.
Past PerfectI had watched TV.
Past Perfect ContinuousI had been watching TV.
Przeczenie
Past SimpleI didn’t watch TV.
Past ContinuousI wasn’t watching TV.
Past PerfectI hadn’t watched TV.
Past Perfect ContinuousI hadn’t been watching TV.
Pytanie
Past SimpleDid I watch TV?
Past ContinuousWas I watching TV?
Past PerfectHad I watched TV?
Past Perfect ContinuousHad I been watching TV?

Przeczytaj również o czasach teraźniejszych i przyszłych w języku angielskim.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6013

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.